Menu główne

Kurki kulowe CEGAZ

Kurki kulowe produkowane przez firmę „CEGAZ” są zgodne z wymogami „DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 97/23/WE Z DNIA 29.05.1997 roku w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.” Na podstawie w/w DYREKTYWY wszystkie kurki kulowe zostały zakwalifikowane do danej kategorii poziomu zagrożenia w zależności od przeznaczenia kurków do jednego z czynników roboczych podzielonych na dwie grupy: GRUPA 1 – czynniki niebezpieczne (wybuchowe, zapalne, toksyczne, utleniające), GRUPA 2 – pozostałe czynniki nie występujące w GRUPIE 1, a także w zależności od wielkości określonej wg wymiaru nominalnego DN i maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego PS, w barach.

ffftabele

Zastosowana kategoryzacja umożliwiła dokonanie wyboru odpowiedniej procedury oceny zgodności kurków kulowych z wymaganiami DYREKTYWY w tym również dotyczącymi znakowania znakiem „CE” potwierdzającym ta zgodność.

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW (APROBAT, OPINII, CERTYFIKATÓW) UZYSKANYCH PRZEZ FIRME „CEGAZ”:

1. APROBATA TECHNICZNA Nr AT/2016-03- 01 Wyd. I/2016 z dnia 11.02.2016r. na manometryczne kurki kulowe do sieci gazowych wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, termin ważności: 10.02.2021r. – dotyczy nr kat ZC-4 i ZC-5

2. APROBATA TECHNICZNA Nr AT/2016-03- 02 Wyd. I/2016 z dnia 14.04.2016r. na kurki kulowe do sieci gazowych wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, termin ważności: 13.04.2021r. – dotyczy nr kat ZC-1; ZC-2; ZC-3; ZC-6.

3. ORZECZENIE DO SPARWOZDAŃ BADAŃ NR 9/A/GP-1/2015/P i 4305/GP-1/2015 wydane 11.04.2016r. przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w zalecanych aprobatach

4. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE Nr 10606/JN/010/04 z dnia 16.06.2016r. stwierdzający spełnienie wymagań modułu A1 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu, termin ważności: 16.06.2017r.

5. CERTYFIKAT Nr CSJ/233/2015 z dnia 25.02.2015r. stwierdzający wdrożenie i stosowanie przez Zakład Armatury Przemysłowo Gazowej "CEGAZ" Janina Cebulska system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, termin ważności: 26.02.2018r.

6. OPINIA TECHNICZNA Nr 4/2010/GP-1 z dnia 25.02.2015r. Kurki kulowe do czynników ropopochodnych, potwierdzająca zgodność z normą PN-EN 12569:2002, PN-EN ISO 15761:2005.