Menu główne

BADANIA KURKÓW

Badania kurków kulowych przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami określonym w normie PN-EN 12266-1:2007 („Armatura przemysłowa – Próby ciśnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru – Wymagania obowiązkowe.”) oraz zależ- nie od ich przeznaczenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – wymagania określone w Kryteriach Technicznych, Aprobacie Technicznej i stosownych normach. Wszystkie kurki (100%) poddawane są niżej wymienionym próbom ciśnieniowym, płynem (cieczą lub gazem) o temperaturze ~20°C. • Próba wytrzymałości cieczą przy ciśnieniu próbnym 1,5 maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego, PS. Próba ta jest jednocześnie próbą szczelności zewnętrznej.

• Próba szczelności zamknięcia cieczą przy ciśnieniu próbnym 1,1 maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego, PS, lub próba szczelności zamknięcia gazem przy ciśnieniu próbnym 6 bar (wykonywana głównie dla czynników roboczych gazowych). Szczelność zamknięcia sprawdzana jest w obu kierunkach przepływu. W badanych kurkach nie dopuszcza się żadnych objawów nieszczelności. Stopień nieszczelności przy próbie szczelności zamknięcia: A wg PN-EN 12266-1:2007 UWAGI: 1) Kurki kulowe dla czynników ropopochodnych (ropa naftowa, oleje, nafta, benzyny) spełniają wymagania zawarte w normie PN-EN 12569:2002 „Armatura przemysłowa – Armatura dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego – Wymagania i badania.”

OZNAKOWANIE KURKÓW KULOWYCH NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ

KURKI KULOWE ZAWIERAJĄ W OZNAKOWANIU NASTĘPUJĄCE CECHY: - znak firmowy - nr katalogowy kurka - wymiar nominalny DN - wartość PN - maksymalne ciśnienie dopuszczalne PS [bar] - maksymalną temperaturę dopuszczalną (zakres temperatur) TS [°C] - materiał kadłuba - nr fabryczny (w tym rok produkcji) - znak kontroli jakości KJ - inne wg wymagań właściwych dla danego przeznaczenia kurka, takie jak:

cegaz tabliczka 600

• znak „CE” potwierdzający zgodność kurka z wymaganiami DYREKTYWY 97/23/WE, może być uzupełniony o nr identyfikacyjny jednostki notyfikowanej – patrz tabela 1 i 2 na str 5 dotyczy kurków do stosowania w sieciach rozprowadzających gazy wg PN-C- 04750:2011. Może być umieszczony poza tabliczką znamionową lub na opakowaniu lub na dokumencie towarzyszącym wyrobowi (np. Deklaracji Zgodności) zależnie od możliwości technicznych, inne dodatkowe oznakowanie związane z wymaganiami specjalnymi zamawiającego. Może być umieszczone poza tabliczką znamionową.