Menu główne

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW (APROBAT, OPINII, CERTYFIKATÓW) UZYSKANYCH PRZEZ FIRME „CEGAZ”

1. APROBATA TECHNICZNA Nr AT/2016-03- 01 Wyd. I/2016 z dnia 11.02.2016r. na manometryczne kurki kulowe do sieci gazowych wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, termin ważności: 10.02.2021r. – dotyczy nr kat ZC-4 i ZC-5

cert1
 

2. APROBATA TECHNICZNA Nr AT/2016-03- 02 Wyd. I/2016 z dnia 14.04.2016r. na kurki kulowe do sieci gazowych wydana przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie, termin ważności: 13.04.2021r. – dotyczy nr kat ZC-1; ZC-2; ZC-3; ZC-6.

cert1
 

3. ORZECZENIE DO SPARWOZDAŃ BADAŃ NR 9/A/GP-1/2015/P i 4305/GP-1/2015 wydane 11.04.2016r. przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w zalecanych aprobatach

cert1
 

4. CERTYFIKAT ZGODNOŚCI UE Nr 63061/JN/001/04 z dnia 08.02.2017r. stwierdzający spełnienie wymagań modułu A1 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w Poznaniu, termin ważności: 08.02.2018r.

certyfikat 04 2
 

5. CERTYFIKAT Nr CSJ/233/2015 z dnia 25.02.2015r. stwierdzający wdrożenie i stosowanie przez Zakład Armatury Przemysłowo Gazowej "CEGAZ" Janina Cebulska system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, termin ważności: 26.02.2018r.

cert1
 

6. OPINIA TECHNICZNA Nr 4/2010/GP-1 z dnia 25.02.2015r. Kurki kulowe do czynników ropopochodnych, potwierdzająca zgodność z normą PN-EN 12569:2002, PN-EN ISO 15761:2005.

certyfikat 06